1. Hlavní stránka
  2. »
  3. Mateřská škola
  4. »
  5. Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup podle vyhlášky č. 422/2006 Sb., ze dne 31. srpna 2006.

1. Název
Základní škola a mateřská škola Řehlovice, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

3.  Organizační struktura

4. Kontaktní spojení 
Kontaktní adresa poštovní
Základní škola a mateřská škola Řehlovice, příspěvková organizace
Řehlovice 100
403 13 Řehlovice
Kontaktní adresa elektronická
Podatelna: zsrehlovice@zsrehlovice.cz
Ředitel: reditel@zsrehlovice.cz
Zástupce: zastupce@zsrehlovice.cz
Telefonní čísla
Ředitel: +420 731 495 468
Zástupce: +420 734 579 650
Školní družina: +420 725 380 773
Mateřská škola (třída): +420 736 633 327
Školní jídelna: +420 606 043 447
Webové stránky
www.zsrehlovice.cz
Úřední hodiny
Po-Pá 6.30-8.30

5. Bankovní spojení
Bankovní účet ZŠ: 78-4616220237/0100
Bankovní účet MŠ: 78-4616080297 /0100
Bankovní účet FKSP: 78-4616240297/0100

6. IČ
72743395

7. DIČ

8. Dokumenty9. Žádosti o informace
Žádost o poskytnutí informace se podává ústně (osobně nebo telefonicky) nebo písemně (doporučená nebo elektronická pošta).
Žádost je podána dnem, kdy ji povinný subjekt obdržel.

10. Příjem žádosti a další podání
zsrehlovice@zsrehlovice.cz

11. Opravné prostředky
Proti rozhodnutí povinného subjektu lze podat odvolání prostřednictvím povinné osoby (řediteli školy) zřizovateli školy – Obec Řehlovice, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

12. Seznam používaných formulářů

13. Popisy postupů – návody na řešení životních situací
Konkrétní postupy pro řešení životních situací nejsou vydány.

14. Nejdůležitějších používané předpisy
• zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, v platném znění
• zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění
• zákon č. 2/1993 Sb., listina základních práv a svobod, v platném znění
• zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění
• zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
• zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění
• zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění
• zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění
• zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých zákonů, v platném znění
• zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
• vyhláška č. 114/2002 Sb., o FKSP, v platném znění
• vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, v platném znění
• zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění
• zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
• zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
• zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění
• zákon č. 646/2004 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, v platném znění
• vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění
• vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění
• zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, v platném znění
• zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění
• zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
• vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se stanoví podrobnosti výkonu ústavní výchovy ve školských zařízeních, v platném znění
• nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách, v platném znění

15. Úhrady za poskytování informací
Přímé materiálové náklady žadatel o poskytnutí informací hradí takto:

a) náklady na pořízení listinných kopií:
• cena za zhotovení jednostranné kopie formátu A4     2,00 Kč
• cena za zhotovení oboustranné kopie formátu A4      3,00 Kč
• cena za zhotovení jednostranné kopie formátu A3     4,00 Kč
• cena za zhotovení oboustranné kopie formátu A3      6,00 Kč

b) náklady na opatření technických nosičů dat
• cena za 1 ks CD    20,00 Kč

c) náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací
• cena za každou započatou hodinu činnosti   120,00 Kč

Výši úhrady za poskytnutí informace povinný subjekt písemně oznámí žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na jakém základě byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena. Poskytnutí informací je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výši požadované úhrady nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží.

16. Licenční smlouvy

17. Výroční zpráva o poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb.

18. Schválený rozpočet p.o. na rok 2023 a schválený střednědobý výhled na roky 2021 až 2024